BLOG BY BRANDEX

CONTENT MANAGEMENT

Category: SIAM-SUNNY VOLT CO. LTD.

ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดย สยาม-ซันนี่ โวลท์ บจก.ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบไฟฟ้า โดย สยาม-ซันนี่ โวลท์ บจก.


สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้าระหว่างติดตั้งระบบไฟฟ้า         – ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าต้องทราบถึงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า – ควรทราบถึงวิธีป้องกันอัตรายต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ที่ถูกต้อง – ผู้ปฏิบัติงานควรใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธีการใช้งานและปลอดภัย           การติดตั้งระบบไฟฟ้า ท่านควรเลือกผู้ที่ชำนาญการในด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สามารถเชื่อถือได้และน่าไว้วางใจ

TopBack to Top